🔺 THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT SIÊU THỊT – NUBIO️ 🏅

🔷 U61S – Giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi.
🔷 U62S – Giai đoạn từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng.

Share: