???? THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT SIÊU THỊT – NUBIO️ ????

???? U61S – Giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi.
???? U62S – Giai đoạn từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng.

Share: