???? THỨC ĂN HỖN HỢP CHO VỊT SIÊU THỊT – NUBIO️ – AMFEED ????

???? A61S – Giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi.
???? A62S – Giai đoạn từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng.

 

Share: