Thức ăn cho Bò – AMFEED

A72 – THỨC ĂN HỖN HỢP CHO BÒ THỊT