Giống cá

giống Basa 1

Cá Tra Giống 

Giống Cá Rô Phi